• dnes je piatok 9. jún 2023

    meniny má Stanislava

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Č. 04/2014

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobve náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7, písm. b) a c)  zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a)      dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,

b)      spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. 

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod  používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad,  ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

3. V čase  zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín  používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad,  ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

4. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom rozsahu obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

§ 3

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2.  Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:

a)       pred obecným úradom obce, 

b)       pred obchodom s potravinami ,

3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 2 oznámi obec, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. 

§ 4

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp

Z dôvodu, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia odvoz odpadov je zaisťovaný  pomocou špeciálnych vozidiel na to určených. Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami

§ 5

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a)      pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve,

b)      je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou,

c)      dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.

§ 6

Práva a povinnosti producentov odpadovej vody

Producent odpadovej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a)      má právo v čase náhradného zneškodňovania obsahu žúmp na náhradné odvádzanie odpadových vôd a ich zneškodňovanie,

b)      je povinný oznámiť obecnému úradu obce potrebu náhradného odvedenia alebo zneškodnenia odpadových vôd.

§7

Záverečné ustanovenie

1.   Na tomto Všeobecne záväznom nariadení  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
      Liptovská Anna dňa 14. 11. 2014 a schválilo ho uznesením č. 1-12112014

2.   Návrh VZN č. 4/2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Liptovská Anna  a na
      internetovej stránke obce Liptovská Anna  od 14. 11. 2014  do 28. 11. 2014.

4.   VZN č. 4/2014 nadobúda účinnosť  15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
      Obce Liptovská Anna.

5.  Úplné  znenie VZN č. 4/2014 bude prístupné na Obecnom úrade Liptovská Anna  a
      na internetovej stránke obce www.liptovskaanna.sk .

 

V Liptovskej Anne  dňa 14. 11. 2014

Ivan Bella                                                  

starosta obce Liptovská Anna

 

VZN č. 04/2014(PDF)
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd