• dnes je streda 4. október 2023

    meniny má František

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Č. 03/2014

ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Liptovská Anna - o Záväzných častiach Územného plánu obce Liptovská Anna

Čl. 1

Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Anna č. 1/2008 – o Záväzných častiach Územného plánu obce Liptovská Anna,  schválené obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Anne  dňa 19.4.2014

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 28. 6. 2014.

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce dňa 12.06.2014.

3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Liptovská Anna dňa 30. 6. 2014.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného všeobecne záväzného nariadenia.

Ivan Bella,
starosta obce

 

VZN č. 03/20124(PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Liptovská Anna- o Záväzných častiach Územného plánu obce Liptovská Anna