• dnes je streda 4. október 2023

    meniny má František

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Č. 02/2014

o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne na základe § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 3 ods. 1 písm. b), § 12 ods. 2 písm. j) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 220/2004 Z.z.) v y  d  á  v a pre územie obce Liptovská Anna toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2014 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

 

Prvá časť

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje práva a povinnosti jednotlivých fyzických osôb a právnických osôb na území obce Liptovská Anna pri ochrane a starostlivosti o poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu v členení na: a) pôdu, ktorá bola vyňatá a určená na nepoľnohospodársky účel – stavebný pozemok až do realizácie a ukončenia stavby,b) poľnohospodársku pôdu v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z.

 

Druhá časť

OCHRANA PRED ZABURINENÍM A PORASTAMI ZO SAMONÁLETU DREVÍN

§ 2

Povinnosti fyzických a právnických osôb

(1)   Fyzické a právnické osoby, ktoré sú na území obce Liptovská Anna vlastníkmi nehnuteľností – pozemkov príp, riadnymi nájomcami podľa nájomnej zmluvy v zmysle znenia § 1 tohto nariadenia sú povinné zabrániť zaburineniu týchto pozemkov a zabezpečiť na nich základnú starostlivosť
(2)   Pod základnou starostlivosťou sa rozumie minimálne 2-krát ročne ich pokosiť alebo technicky upraviť pozemok tak, aby sa zabránilo zaburineniu a vzniku porastov z náletu semien drevín. Prvá kosba musí byť ukončená najneskôr v mesiacoch máj – jún príslušného roka. 

Tretia časť

PRIESTUPKY A SANKCIE

§ 3

Priestupky

(1)   Priestupku sa podľa § 25 zákona č. 220/2004 Z.z. a podľa tohto VZN dopustí fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom pozemku v k.ú. Liptovská Anna a spôsobila svojou nečinnosťou zaburinenie svojho alebo cudzieho pozemku obsiahnutého v definícii uvádzanej v § 1 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) tohto VZN. 

§ 4

Sankcie

(1)   Obec Liptovská Anna uloží pokutu do 330 Euro za priestupok v zmysle § 3 ods. 1 tohto VZN, pokiaľ nepostačuje upozornenie na uskutočnenie nápravy.(2)   Pokuta je príjmom obce.

Štvrtá časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§5

(1)   Zmeny a doplnky tohto nariadenia je možné vykonať len na základe uznesenia obecného zastupiteľstva formou dodatku, ktorý platí v rámci celého nariadenia.(2)   Všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 20.01.2014 uznesením č. 4-09012014 (3)   Nariadenie nadobúda účinnosť od 01. marca 2014.

 

V Liptovskej Anne dňa 15. 2. 2014

                                                                                                                  Ivan Bella

                                                                                                                starosta obce

 

Miesto zverejnenia : Úradná tabuľa na obecnom úrade v Liptovskej Anne a internetová stránka obce www.liptovskaanna.sk.


VZN č. 02/2014 (PDF)
o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch