• dnes je streda 4. október 2023

    meniny má František

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Č. 01/2014

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Liptovská Anna

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovská Anna na základe ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na:

Všeobecne záväznom nariadení č.1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Liptovská Anna (ďalej aj „VZN“)

§ 1

Účel úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov na území Obce Liptovská Anna podľa platnej legislatívy.

§ 2

Evidencia psov

Evidenciu psov v zmysle príslušného zákona vedie Obec Liptovská Anna.

§ 3

Náhradná známka

V prípade odcudzenia, zničenia, alebo straty známky, Obec Liptovská Anna, vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 2 Eurá.

§ 4

Vodenie psov

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Vodiť psa je možné len v súlade s príslušným zákonom a týmto VZN.
Vodiť psa na miestach so zákazom voľného pohybu psov, možno len na vôdzke.

Zakazuje sa voľný pohyb psov:

a) v priestoroch cintorína vymedzeného oplotením,

b) v priestoroch obecného úradu.

§ 5

Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

§ 6

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia je oprávnený vykonávať orgán Policajného zboru SR.

§ 7

Priestupky a sankcie


Priestupku sa dopustí ten, kto poruší príslušné ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z..
Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, prejednáva Obec Liptovská Anna a orgán Policajného zboru SR.
Za takýto priestupok môže byť uložená sankcia určená zákonom.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna, dňa 20. 1. 2014 uznesením č. 3-09012014
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. Marca 2014


V Liptovskej Anne, dňa 15. 2. 2014

VZN č. 01/2014 (PDF)
o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Liptovská Anna