• dnes je pondelok 27. marec 2023

  meniny má Alena

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liptovská Anna číslo 01/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a  pre územie obce Liptovská Anna toto

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Č. 01/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Anna

Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Liptovská Anna.

 2. Obec Liptovská Anna na svojom území ukladá tieto miestne dane:

  1. daň z nehnuteľnosti

  2. daň za psa

  3. daň za užívanie verejného priestranstva

  4. daň za ubytovanie

 3. Obec Liptovská Anna na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 4. Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia, zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah a spôsob preukaznej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.

 5. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

Druhá časť

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Predmet dane

§ 2

 1. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 2. Predmetom dane sú nehnuteľnosti na území obce Liptovská Anna uvedené v ust. § 6, § 10 a § 14 zákona.

DAŇ Z POZEMKOV

Daňovník

§ 3

Daňovníkov dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona.

Predmet dane

§ 4

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky určené v ust. § 6 zákona.

Základ dane

§ 5

 1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za jeden m2 určená zákonom ( príloha č.1 zákona).

 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na 1m2 zistenej podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v zákone ( príloha č. 2 zákona).

Sadzba dane

§ 6

Správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona pre všetky pozemky na území obce Liptovská Anna ustanovuje ročnú sadzbu dane vo výške:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 %

b) záhrady 0,50 %

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,50%

e) stavebné pozemky 0,50 %

DAŇ ZO STAVIEB

Daňovník

§ 7

Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona.

Predmet dane

§ 8

Predmetom dane zo stavieb sú stavby určené v ust. § 10 zákona.

Základ dane

§ 9

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do

zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzby dane

§ 10

(1) Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za

každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto:

a) 0,055 - € za stavby na bývanie a drobné , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b) 0,55 - € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) 0,55- € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d) 0,30 - € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

e) 0,55 - € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

f) 0,55 - € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

g) 0,40 - € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,055 - € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Oslobodenie od dane a zníženie dane

§ 11

 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:

  1. pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zaradené na podnikanie

  2. pozemky na ktorých sú cintoríny

  3. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

 2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na:

  1. stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie

  2. stavby osvetových zariadení

 3. Oslobodenie od dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podanie daňového priznania v zmysle zákona .

Vyrubovanie dane a platenie dane

§ 12

 1. Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,32 - € nebude vyrubovať ani vyberať.

 2. Ak je vyrubená daň z nehnuteľnosti u fyzických osôb nižšia ako 33,1939 - € a u právnických osôb ak je nižšia ako 331,9392 - € je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru..

 3. Ak je vyrubená daň z nehnuteľnosti u fyzických osôb vyššia ako 33,1939 - € a u právnických osôb vyššia ako 331,9392 - €, správca dane určuje platenie vyrubenej dane v štyroch rovnakých splátkach tak, že prvá splátka dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá splátka do 31.7., tretia splátka do 30.9., štvrtá splátka do 30.11. bežného roka.

Tretia časť

DAŇ ZA PSA

Daňovník

§ 13

Daňovníkom sú osoby uvedené v § 23 zákona.

Predmet dane

§ 14

Predmetom dane je pes podľa § 22 ods. 1 zákona.

Základ dane

§ 15

Základom dane je počet psov.

Sadzba dane

§ 16

Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa (staršieho ako šesť mesiacov) a kalendárny rok, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba je 4 - €.

Spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti dane za psa

§ 17

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti v zmysle ust. § 27 zákona a v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

a) ak ide i fyzickú osobu minimálne tieto základné údaje:

 • Meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa daňovník nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu , ktorá nemá trvalý pobyt na území SR) a kontaktné údaje,

b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu, minimálne tieto základné údaje:

 • Obchodné meno a názov, IČO, ak ide o fyzickú osobu ktorá podniká, uvádza sa aj rodné číslo daňovníka, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje,

 • Údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

 • Číslo bankového účtu z ktorého bude daň uhradená.

 1. Ak daňovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, oznamovaciu povinnosť plní jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník, ktorý je tiež povinný uviesť údaje v rozsahu podľa § 17 ods. 1 tohto VZN.

 2. Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník povinný uviesť :

  • Adresu kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného držania psa,

  • Dátum odkedy je daňovník vlastníkom, resp. držiteľom psa

  • Dátum narodenia psa, vek, popis a meno psa.

Platenie dane

§ 18

 1. Daňovník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti na účely platenia vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu, vrátane variabilného symbolu a konštantného symbolu, v prospech ktorého daňovník daň uhradí.

 2. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný uhradiť daň do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti v prospech účtu správcu dane s uvedením prideleného variabilného symbolu podľa § 18 ods. 1 tohto VZN bez vyrubenia, pokiaľ správca dane neurčí splatnosť dane inak.

 3. V ďalšom zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

 4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti , správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Správca dane vráti tento rozdiel v lehote 60 dní odo dňa zistenia potrebných údajov na vrátenie dane (napr. číslo bankového účtu).

 5. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane.

Štvrtá časť

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Daňovník

§ 19

Daňovníkom sú osoby uvedené v § 31 zákona.

Predmet dane

§ 20

 1. Podľa tohto ustanovenia dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva.

 1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve a správe obce. Sú to pozemky pred Obecným úradom Liptovská Anna – námestie a pri budove Kultúrneho domu v Liptovskej Anne na parc. č. 6, 142, 143, 272, 116/1 a všetky obecné cesty v zmysle platného Územného plánu obce.

 2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Takýmto užívaním je:

  1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

  2. umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

  3. umiestnenie skládky

 3. Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným a montážnym prácam, najmä stroje, zdvíhacie zariadenia, trubkové lešenia, mobilné zdvíhacie plošiny, kontajnery.

 4. Predajným zariadením je stánok s dočasným stanovišťom a prenosné predajné zariadenie ktorým sa rozumie predajný stôl, pult stojan, roznáškový kôš, ložná plocha vozidla a pod.

 5. Skládkou na účely miestnej dane podľa štvrtej časti tohto VZN sa rozumie skládka drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave alebo odstraňovaní stavieb. Skládkou podľa tohto ustanovenia sa rozumie aj krátkodobé sústreďovanie starých a nepotrebných vecí na verejnom priestranstve.

Základ dane

§ 21

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane

§ 22

 1. Sadzba dane sa určuje:

za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň,

 1. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

0,33 - €/m2/deň

 1. Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie jedál, nealkoholických nápojov, piva a vína určených na priamu konzumáciu

0,50 - €/m2/deň

c) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia 0,03 - €/m2/deň

d) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia 0,50 - €/m2/deň

e) Sadzba dane za umiestnenie skládky 0,03 - €/m2/deň

f) Sadzba dane za parkovanie motorových vozidiel 2,00 - €/deň

Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

§ 23

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 2. Daňovník – užívateľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane (Obec Liptovská Anna) vznik a zánik daňovej povinnosti najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

  a) ak ide o fyzickú osobu:

  - meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, kontaktné údaje

  - dátum vzniku osobitného užívania verejného priestranstva

  - dátum zániku osobitného užívania verejného priestranstva

  - dôvod na osobitné užívanie verejného priestranstva

  - výmeru v m2 osobitného užívania verejného priestranstva

  b) ak ide o podnikateľa alebo právnickú osobu:

  - obchodné meno a názov, IČO, sídlo, miesto podnikania, kontaktné údaje

  - dátum vzniku osobitného užívania verejného priestranstva

  - dátum zániku osobitného užívania verejného priestranstva

  - dôvod na osobitné užívanie verejného priestranstva

  - výmeru v m2 osobitného užívania verejného priestranstva

 3. Na základe písomného oznámenia daňovníka vydá správca dane povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva a vyrubí daň na osobitné užívanie verejného priestranstva platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 4. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Piata časť

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Predmet dane

§ 24

 1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

(§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried).

Daňovník

§ 25

 1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základ dane a sadzba dane

§ 26

 1. Základom dane je počet prenocovaní.

 2. Sadzba dane za jednu osobu a noc sa stanovuje vo výške 0,33 - €.

Oznamovacia povinnosť, vyberanie a platenie dane

§ 27

 1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ (ubytovateľ) zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 2. Ubytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť obecnému úradu termín začatia poskytovania ubytovacích služieb a prevziať si predpísané tlačivo „Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie“.

 3. Ubytovateľ si musí viesť evidenciu ubytovaných tzv. knihu ubytovaných. V tejto knihe musí evidovať nasledovné údaje: meno a priezvisko ubytovaného, adresu trvalého pobytu ubytovaného, číslo OP alebo číslo pasu, počet prenocovaní a výšku zaplatenej dane.

 4. Ubytovateľ je povinný si pred začatím používania prísť každú knihu ubytovaných zaregistrovať na obecný úrad, kde mu správca dane v knihe potvrdí registráciu knihy.

 5. Daň bude platiť ubytovateľ na základe platobného výmeru vždy polročne a to do 15.4. a 15.10. príslušného kalendárneho roka v hotovosti do pokladne obecného úradu.

 6. Obec vyrubí daň ubytovateľovi platobným výmerom na základe podaného tlačiva „Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie“ a kontroly predloženej knihy ubytovaných.

 7. Obec je povinná ubytovateľovi pri zaplatení dane vystaviť potvrdenie o zaplatení resp. príjmový pokladničný doklad, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve ( číslo príjmového pokladničného dokladu, pečiatku správcu dane, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňovníka, výška zaplatenej dane, podpis pokladníka).

Oslobodenie od dane

§ 28

Správca dane ustanovuje, že od dane z ubytovania sú oslobodení:

 1. príbuzní prevádzkovateľa, resp. vlastníka zariadenia a príbuzní jeho manželky - manžela a to: ich deti a ich manželky a manželia, vnúčatá, rodičia, súrodenci a ich manželky – manželia a ich deti

 2. deti do 10 rokov veku

Šiesta časť

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 29

 1. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust.

§ 77 ods. 2 až 4 a ods. 7

 1. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5.

Určenie poplatku

§ 30

 1. Poplatok sa určuje na dobu jedného kalendárneho roka .

 2. Poplatok sa určuje podľa poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený užívať.

 3. Ak poplatník podľa § 77 ods. 7 zákona plní povinnosť aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov v spoločnej domácnosti

 4. Správca poplatku ustanovuje pre právnickú osobu podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Liptovská Anna na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Liptovská Anna na účel podnikania ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní a počtu zamestnancov.

Sadzba poplatku

§ 31

(1). Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto :

a) u fyzickej osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona

- 0,03 € za osobu a kalendárny deň, pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalému resp. prechodnému pobytu alebo počtu osôb, ktoré nehnuteľnosť užívajú alebo sú oprávnené užívať (0,03 € x počet osôb x počet ubytovaní)

- 0,03 € za osobu a noc ubytovanú v súkromí ( pri ubytovávaní v súkromí)

Ohlasovacia povinnosť

§ 32

 1. Každý poplatník resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona do jedného mesiaca:

  1. od vzniku povinnosti platiť poplatok,

  2. odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,

 2. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti (tzv. platiteľ) je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti trvalý, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.

 3. Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci Liptovská Anna trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.

 4. Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný v ohlásení uviesť:

  • obchodné meno, plný názov

  • IČO, ak je poplatník fyzická osoba ktorá podniká, uvedie rodné číslo

  • Presnú adresu sídla, miesta podnikania, miesta prevádzok na území obce,

  • Údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností,

  • Číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť

  • Údaje potrebné na vyrubenie poplatku (počet zamestnancov...)

 5. Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný doložiť správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.

 6. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.

 7. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, jeho správca bude vychádzať z posledných jemu známych údajov.

Vyrubenie poplatku a vrátenie poplatku

§ 33

 1. Správca poplatku vyrubí poplatníkovi poplatok platobným výmerom podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia, alebo podľa počtu dní kedy došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

 2. Pri zániku poplatkovej povinnosti poplatníka je správa poplatku vrátiť pomernú časť poplatku v zmysle § 82 ods. 2 zákona.

 3. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 82 ods. 1 zákona, že zníži alebo odpustí poplatok za bežné spoplatňovacie obdobie poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo bol dlhodobo v obci neprítomný z dôvodu základnej vojenskej služby, na základe týchto dokladov:

  1. potvrdenie, resp. doklad o pobyte mimo územia SR

  2. potvrdenie u absolvovaní základnej vojenskej služby

 4. Doklady preukazujúce dôvod zniženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.1. príslučného spoplatňovacieho obdobia alebo v lehote do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie resp. odpustenie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovacom období nezníži, resp. neodpustí. Čestné prehlásenie správca poplatku nepovažuje za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku.

 5. Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku v bežnom spopltňovacom období.

 6. Správca poplatku v zmysle § 83 zákona ustanovuje, že zníži resp. odpustí poplatok v zmysle § 33 ods. 2 tohto VZN, len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Splatnosť poplatku

§ 34

 1. Poplatok pri vyrubení platobným výmerom je splatný v dvoch rovnakých splátkach do 31. mája a do 31. júla bežného spoplatňovacieho obdobia. Ak správca poplatku doručí platobný výmer neskôr ako je uvedené v § 34 odst. 1, prvá veta tohto VZN, poplatok je splatný do 15 dní odo dňa jeho doručenia poplatníkovi, ale poplatník ho môže zaplatiť aj v dvoch rovnakých splátkach do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru a do 31. septembra bežného spoplatňovacieho obdobia.

 2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu spoplatňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, pokiaľ správca poplatku neurčí v platobnom výmere jeho splatnosť inak.

 3. Vyrubený poplatok podľa § 34 odst. 1 tohto VZN môže poplatní zaplatiť aj naraz v lehote prvej splátky.

 4. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obecného úradu, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

Siedma časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa: 19.11.2012

 2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Liptovská Anna sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne dňa: 17.11.2012 uznesením 1-05112012

V Liptovskej Anne dňa 19.11.2012

Ivan Bella
starosta obce